• IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VLASTITU POTROŠNJU U SEKTORU VODNIH USLUGA

Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga, broj objave: 2023/ 0BP-01707

Obavijest o jednostavnoj nabavi

 

  • IZRADA OBJEDINJENOG ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ
Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Izrada objedinjenog Elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, broj objave: 2023/ 0BP-00356

Obavijest o jednostavnoj nabavi

 

  • IZGRADNJA HIDROSTANICE U SENJ
Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Nabava vodovodnog materijala, broj objave: 2022/ 0BP-03323

Obavijest o jednostavnoj nabavi

 

  • NABAVA VODOVODNOG MATERIJALA
Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Nabava vodovodnog materijala, broj objave: 2022/ 0BP-01813

Obavijest o jednostavnoj nabavi