JAVNA NABAVA

PRAVILNIK O POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE 

Izmjene i dopune Pravilnika o postupku provedbe jednostavne nabave

 

Plan nabave za 2020. godinu

PLAN NABAVE ZA 2021. GODINU

PLAN NABAVE 2021. – I. Izmjena i dopuna

PLAN NABAVE 2021. – II. izmjena i dopuna

IZJAVA O NEPOSTOJANJU/POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Obavijest:
Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Vodovod i odvodnja d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, kao sektorski naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Izjava o nepostojanju sukoba interesa