PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 

Sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17), koji je stupio na snagu 1.siječnja 2018. godine,  naručitelj je dužan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Sukladno odredbama Pravilnika, naručitelj Vodovod i odvodnja d.o.o. Senj će od 01.siječnja 2018. godine prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave male i velike vrijednosti za nabavu radova ili otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora objaviti u EOJN RH u trajanju od najmanje pet dana od dana javne objave u svrhu prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Zainteresirani gospodarski subjekti mogu navedenu dokumentaciju preuzeti na internetskoj adresi https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Nakon završenog prethodnog savjetovanja naručitelj je će razmotriti zaprimljene primjedbe i prijedloge te o tome izraditi izvješće.  Naručitelj će objaviti izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u strojno čitljivom obliku u EOJN RH najkasnije na dan objave poziva na nadmetanje.

 

 

  • PRELAGANJE POSTOJEĆIH VODOVODA U NASELJU KRASNO

Informacije o prethodnom savjetovanju

 

 

  • REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTENE CESTE – RIJEČKA CESTA U GRADU SENJU

Informacije o prethodnom savjetovanju

 

 

  • IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG CJEVOVODA TE FEKALNOG KOLEKTORA U ULICI KAETANA KNEŽIĆA U SENJU

Dokumentacija o nabavi

OBRAZAC I – Obrazac za ocjenjivanje

Prilog 1. – Glavni projekt_Mapa 1

TROŠKOVNIK-Kaetana Knežića

 

 

  • IZVOĐENJE RADOVA OBNOVE SUSTAVA OBORINSKE ODVODNJE, ODVODNJE OTPADNIH VODA, VODOVODA I DIJELA DRŽAVNE CESTE DC8, DIONICA 006 (STARA CESTA KROZ GRAD SENJ)

NACRT DoN – Izvođenje radova obnove sustava oborinske odvodnje, odvodnje otpadnih voda, vodovoda i dijela državne ceste DC8, dionica 006 (Stara cesta kroz grad Senj)

OBRAZAC I – Obrazac za ocjenjivanje

Prilog 1. – TEHNIČKI OPISI

Prilog 2. – GRAFIČKI PRILOZI

TROŠKOVNIK

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju