POSTUPCI JEDNOSTAVNE NABAVE

  • PARTERNO UREĐENJE ULICE PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA, PETRA PRERADOVIĆA I GORICE

Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Parterno uređenje ulice Pavla Rittera Vitezovića, Petra Preradovića i Gorice, broj objave: 2024/ 0BP-00272

Obavijest o jednostavnoj nabavi

 

 

  • USLUGA STRUČNOG NADZORA I KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU NA REKONSTRUKCIJI VODOOPSKRBNOG I FEKALNOG KOLEKTORA U ULICI KAETANA KNEŽIĆA

Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Usluga stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu na rekonstrukciji vodoopskrbnog i fekalnog kolektora u ulici Kaetana Knežića, broj objave: 2024/ 0BP-00167

Obavijest o jednostavnoj nabavi

  • IZRADA PROJEKTNO – TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UGRADNJU FOTONAPONSKIH ELEKTRANA ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VLASTITU POTROŠNJU U SEKTORU VODNIH USLUGA

Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Izrada projektno-tehničke dokumentacije za ugradnju fotonaponskih elektrana za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju u sektoru vodnih usluga, broj objave: 2023/ 0BP-01707

Obavijest o jednostavnoj nabavi

  • IZRADA OBJEDINJENOG ELABORATA ZAŠTITE OKOLIŠA ZA POSTUPAK OCJENE O POTREBI PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Izrada objedinjenog Elaborata zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, broj objave: 2023/ 0BP-00356

Obavijest o jednostavnoj nabavi

  • IZGRADNJA HIDROSTANICE U SENJ

Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Nabava vodovodnog materijala, broj objave: 2022/ 0BP-03323

Obavijest o jednostavnoj nabavi

  • NABAVA VODOVODNOG MATERIJALA

Naručitelj: VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. je objavio “Obavijest o jednostavnoj nabavi” u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH za postupak: Nabava vodovodnog materijala, broj objave: 2022/ 0BP-01813

Obavijest o jednostavnoj nabavi