ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Splitska 2, 53270 SENJ
OIB: 38540283603
tel. 053/881-237
info@vodovodiodvodnja-senj.hr

 

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Poštovani korisnici komunalnih usluga, ovim Vam putem VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. (VIO d.o.o.) daje obavijesti o obradi Vaših osobnih podataka predviđene temeljem Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka).

 

Voditelj obrade osobnih podataka:
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Splitska 2, 53270 SENJ, OIB: 38540283603, tel. 053/881-237,

info@vodovodiodvodnja-senj.hr

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

ANETA HAMERŠMIT

aneta@vodovodiodvodnja-senj.hr

 

Osobni podaci koje VIO d.o.o. prikuplja i obrađuje, svrha i pravna osnova obrade, legitimni interesi:

Radi izvršenja vodnih usluga prikupljamo sljedeće osobne podatke:

–    ime, prezime, OIB, adresu, vlasnika nekretnine i/ili korisnika nekretnine, adresu nekretnine i šifru nekretnine te isprava kojom se dokazuje vlasništvo, šifra korisnika, podatke o članovima domaćinstva, uplate i zaduženja radi identifikacije korisnika, određivanja naknade, naplate i dostave računa.

Pravna osnova obrade osobnih podataka je nužnost za i obavljanje zadaće od javnog interesa – pružanje usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada (čl. 6.1.(e) Uredbe). OIB se obrađuje i temeljem Zakona o OIB-u u skladu sa čl. 6.1.(c) Uredbe.

 

Primatelji/kategorije primatelja osobnih podataka:

–    u slučaju potrebe naplate potraživanja u ovršnom / parničnom postupku – odvjetnici i javni bilježnici koji obavljaju radnje naplate;

 

Razdoblje pohrane osobnih podataka koji se prikupljaju i obrađuju:

  • podaci sadržani u računima i druge knjigovodstvene isprave prema propisima koji uređuju računovodstvo najmanje 11 godina;
  • ako podaci nisu u računovodstvenim ispravama, osobni podaci se čuvaju za razdoblje od najviše 5 godina mjeseci od prestanka svrhe radi koje su prikupljeni.

Obrada gornjih podataka je uvjet nužan za obavljanje vodne usluge te bez tih podataka nije moguće pružiti vodnu uslugu.

 

Informaciju o automatiziranom donošenju odluka/profiliranju: ne primjenjuju se postupci automatskog donošenja odluka i profiliranja.

 

Prava u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka:

U svakom trenutku zajamčena su Vam sljedeća prava:

  • Pravo na pristup osobnim podacima– Vaše je pravo od VIO d.o.o. dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu.
  • Pravo na ispravak– imate pravo zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose.
  • Pravo na brisanje– imate pravo od poslodavca ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom.
  • Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka– imate pravo od VIO d.o.o. ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima.
  • Pravo na ulaganje prigovora na obradu– imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka.
  • Pravo na prenosivost podataka– imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem.
  • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

Službenik za zaštitu podataka:

Aneta Hameršmit

e-mail: aneta@vodovodiodvodnja-senj.hr, tel.: 053/881-237, adresa: VODOVODI ODVODNJA d.o.o., Splitska 2, 53270 SENJ (za Službenika za zaštitu osobnih podataka)

Sva navedena prava u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na gornje kontakte.

ODLUKA o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka