ODVODNJA

USLUGA PRAŽNJENJA I ODVOZA OTPADNIH VODA IZ INDIVIDUALNIH SUSTAVA ODVODNJE

Na temelju članka 23. Izjave o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću, Nadzorni odbor VODOVODA I ODVODNJE društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Senj, Splitska 2, predsjednik Nadzornog odbora dana 21. lipnja 2022. godine donosi Odluka o davanju suglasnosti na Cjenik pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje

                                 

            Cjenik pražnjenja i odvoza otpadnih voda

            Prilog Cjenika pražnjenja i odvoza otpadnih voda (konverzija u euro)

 

 • Građani mogu prijaviti pražnjenje i odvoz otpadnih voda našem Koordinatoru RJ Odvodnja na broj: 099 5835 049 ili dežurnom radniku na broj:  099 231 0524

OSNOVNI POSLOVI JAVNE ODVODNJE

 • skupljanje i pročišćavanje fekalne i oborinske vode
 • kontrola rada i upravljanje sustavom javne odvodnje
 • interventni zahvati pročišćavanja začepljenja na mreži javne odvodnje
 • čišćenje i održavanje oborinskih rešetki i cjevovoda u sustavu javne odvodnje
 • čišćenje i održavanje crpnih postaja
 • pregled i kontrola podmorskih sigurnosnih ispusta
 • izdavanje tehničkih uvjeta za izdavanje suglasnost za priključenje na sustav javne odvodnje
 • suradnja sa inspekcijama na rješavanju problema u odvodnji
 • sudjelovanje u planiranju i izgradnji mreže javne odvodnje
 • manji građevinski, monterski, strojarski, bravarski i elektro radovi u sustavu javne odvodnje

SUSTAV JAVNE ODVODNJE GRADA SENJA

U sustav javne odvodnje grad Senja ubraja se glavni kolektor dužine 3000 m i dvije prepumpne postaje (CP Škver i CP Điga). Ukupna dužina mreže u sustavu javne odvodnje iznosi cca 12400 m. Na sustav Javne odvodnje grada Senja priključeno je oko 70 % stanovništva grada Senja. Kolektor započinje na sjevernom ulazu u gradu i završava na CP Điga koja se nalazi u luci, te dalje nastavlja tlačnim cjevovodom do glavnog uređaja za biološko pročišćavanje otpadnih voda grada Senja koji se nalazi na južnom ulazu u grad. Na CP Điga izvodi se mehaničko pročišćavanje tj. odvajanje krupnog otpada iz sakupljene otpadne vode te se nakon toga sakuplja u prihvatni bazen crpne postaje i prepumpava na uređaj za biološko pročišćavanje otpadnih voda. Na uređaju za biološko pročišćavanje otpadnih voda prije tretmana biološkog pročišćavanja izdvaja se pijesak pomoću pjeskolova, te nakon mehaničkog pročišćavanja u otpadnu vodu se upuhuje kisik i miješa s aktivnim muljom koji je nastao prilikom biološkog pročišćavanja. Otpadna voda odvodi se kanalom do aeracijskih bazena gdje se odvija glavno pročišćavanje – biološko. Biološko pročišćavanje je proces održavanja na životu određenih bakterija koje se nalaze u otpadnoj vodi, tako da se upuhuje kisik u određenoj količini. Kao proizvod biološkog pročišćavanja nastaje tz. aktivni mulj i čista bistra voda. Nakon biološkog pročišćavanja voda preljeva preko preljevnih zavjesa u cjevovod kojim se odvodi u sekundarne taložnice gdje se odvija proces odvajanja aktivnog mulja i bistre pročišćene vode. Proces odvajanja zasniva se na taloženju aktivnog mulja koji se crpkana odvodi na početak procesa, dok se čista izbistrena voda preljeva i odvodi do prihvatnog bazena podmorskog ispusta i kao takva ispušta u more. Aktivni mulj se isto tako kontrolira mjereći njegov volumen u areacijskim bazenima, ako se mjerenjem utvrdi da ima viška mulja, počinje proces odvajanja, preddehidracija i dehidracije aktivnog mulja. Pred dehidracija aktivnog mulja je proces strojno učvršćivanja aktivnog mulja na 5% suhe tvari i spremanje u spremnik za mulj. Nakon sakupljene određene količine mulja u spremniku započinje proces dehidracije na 25% suhe tvari, te se nakon proizvodnje osušeni mulj odvaja u kontejner i odvozi na privremeno odlagalište mulja. Da bi postupkom preddehidracije i dehidracije mulja dobili određen postotak suhe tvari koristimo smjesu za zgrušnjavanje, koja se istodobno dodaje prilikom dehidracije i preddehidracije aktivnog mulja. U sklopu biološkog uređaja nalazi se i interni laboratorij gdje se vrše određena mjerenja (kemijska i biološka potrošnja kisika, volumen mulja u aeracijskim bazenima, nitrati, ukupni dušik itd.) koja su od iznimne važnosti za nesmetani pravilan rad biološkog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Senja. Rad uređaja za biološko pročišćavanje je automatiziran, tj.uređaji koji su u sustavu uređaja za pročišćavanja otpadnih voda, međusobno su povezani preko kontrolno-upravljačkog displeja sa određenim upravljačkim programom. U slučaju prestanka rada nekog dijela sustava, izvedena je i tzv. telefonska dojava koja upozorava unaprijed unesene mobilne telefone na smetnje u radu.